Forhold
Vilkår for bruk
Versjon 1.46 gyldig fra 1. Januar 2016
I) Innledende bestemmelser
A) Omfang:
Disse generelle vilkårene gjelder for alle samarbeid, oppdrag, leveranser og tjenester til Q.auditors - Walter Grimm
Leveranser og tjenester er utelukkende gjort under de vilkår som er angitt nedenfor, for den respektive avdeling, "handel med metallvarer" og "innsamling og videresending av allment tilgjengelig informasjon", men utelukkende av noen form for rådgivende aktivitetsom kunden godtar ved å plassere bestillingen. Verbale avtaler og informasjon skal betraktes som ikke-bindende. Vilkårene for den kontraherende parten er uttrykkelig motsagt. Avvik fra "Generelle vilkår" eller eksklusive avtaler krever vårt skriftlige skriftlige samtykke for å være gyldig.

B) Bestilling:
Ordrer bør gjøres skriftlig om mulig. I alle fall er skriftlige bestillinger lovlig utstedt med kundens underskrift. Ved muntlig bestilling vil vi sende en bestillingsbekreftelse. Ordren anses for å være juridisk bindende dersom den ikke er rettet mot skriftlig innen en uke. I presserende tilfeller kan ordrer også gjøres muntlig, og anses da å ha blitt utstedt, dersom essensiell e-post korrespondanse antyder en prosjektgjennomføring.


C) Underleverandør:
Vi har også rett til å få ordre utført av kompetente ansatte eller kommersielle / frilans samarbeidspartnere (helt eller delvis) og å bytte ut disse.


D) Bestill kansellering:
Vi forbeholder oss retten til å nekte bestillinger eller for rimelig å avbryte bestillinger uten å gi en grunn. Vi er også kvalifisert hvis avtalt dato ikke er oppfylt ved den andre siden, ikke gjennomføres forhandlinger eget arbeid eller hvis tvil om kundens kredittverdighet forekomme (f.eks KSV- rating under 450) å legge Zwischenfakturen og å avbryte prosjektet. 


E) forskyvninger:
Skulle prosjektets start bli utsatt av deg, har vi rett til å kreve 6 måneder etter at bestillingen er 25% av avtalt gebyr, men minst 3 man dager som en forskuddsbetaling. Da prosjektet startet av deg blir utsatt igjen og igjen, er vi berettiget til å spørre etter et bortfall på ett år fra kontraktstildelingen i tillegg til vanlig eller avtalt varighet av prosjektet, hele den avtalte gebyr (engangsbeløp eller vanlige kostnader for tidsbruk) på grunn. Bør selskapet være umulig etter kontraktstildeling på grunn av at representere deg grunner til å gi avtalt ytelse eller avvise våre resultater fra (= kansellering), hele den avtalte gebyr (engangsbeløp eller vanlige kostnader for tid fakturering) kan være umiddelbart skyldes. Disse reglene gjelder uansett om prosjektet allerede er startet.


F) Betalingsbetingelser:
I utgangspunktet, med mindre annet er avtalt, betales fakturaene våre umiddelbart på faktureringstidspunktet i kontanter, bankoverføring eller clearingkontroll.
Ved sending av en faktura med vedlagt kopi betraktes betalingsdatoen omgående, men senest den dato som er angitt i fakturaen, uten fradrag, skal alle bankgebyrer legges til av fakturaen av kunden.
Ved forsinket betalingsinteresse i mengden 1,5% per startet måned. motregnet fra datoen for regnskapet. Fra 21. Vi forbeholder oss retten til å sende deg en betalt betalingspåminnelse hver 2-uke, noe som vil øke den åpne fakturaen med ytterligere € 3, -. Kunden har ikke krav på å holde tilbake betalinger eller delvise betalinger på grunn av ufullstendige garantier, garantier eller garantier eller klager, men vi vil forsøke å handle i hans interesse.
Hvis kunden er misligholdt, har Grimm rett til å motregne betalinger gjort av ham mot våre krav, uavhengig av hans dedikasjonserklæring, i henhold til sine egne ideer i samsvar med prinsippet om egenkapital. Ved mislighold er kjøper forpliktet til å kontakte Grimm  å motvirke årsakskostnader, som advokatsalærer, søkegebyr og innkrevingsbyråkostnader. Dersom kjøperen er i mislighold eller vesentlig forverret sin økonomiske situasjon, så EDM har krav på alle sine krav, selv om deres betalingen er utsatt, for å gjøre betales umiddelbart, for ikke ennå, eller bare delvis oppfylt kontrakter å trekke seg med umiddelbar virkning og varighet forhold med umiddelbar Oppløsningseffekt. Grimm er i dette tilfelle videre berettiget til retur av Grimm Varer som skal leveres og varer som ikke er fullt betalt i henhold til vilkårene.

I en slik reversering er minst en flat rate kompensasjon i mengden av minst 25% av fakturaverdien. Kjøperen har ikke krav på motkrav han har imot Grimm bør ha, med kjøpesummen eller relaterte krav fra Grimm å kompensere.

G) Tilleggskostnader:

Det er vår strengeste bedriftens policy på prestasjonsorientert basis, og uten den vanlige i bransjen kostnader som reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, opplæring gebyr etx. til å fungere. Men kopiering kostnader, utskriftskostnader, oversettelse avgifter, data, kostnader for datamedier, kan porto påløper ved å sende dokumenter som skal sendes inn, messenger-tjenester, etc., som skal bæres av kunden som verktøy. Videre kan eventuelle merkostnader følge av den avtalte bruk av bedriftens infrastruktur, skrivebord, datamaskiner, skrivere, Internett eller telefon. Også en anstendig hotell, enkeltrom med frokost tar over på nettene kreves på nettstedet vårt personale ansatt av klienten.

H) Rettssikkerhet:

Forsikringsobjektet eller varen forblir vår eiendom til full betaling av kjøpesummen og alle tilknyttede kostnader og utgifter. I tilfelle til og med delvis mislighold i betaling, har vi rett til å samle varene uten samtykke fra kjøperen.

II) Bestemmelser for feltet 
A) Generelle forhold:
Klienten skal sørge for at de organisatoriske rammebetingelsene tillater at arbeidet utføres så jevnt som mulig for å lette prosessenes hurtige fremgang.
B) Dokumentforberedelse:
Klienten sørger for at Grimm Selv uten hans spesielle forespørsel skal alle dokumenter som er nødvendige for gjennomføring og gjennomføring av kontrakten, fremsettes i god tid og han skal informeres om alle hendelser og omstendigheter som er av betydning for gjennomføringen av bestillingen. Dette gjelder også alle dokumenter, prosesser og omstendigheter som kun blir kjent under konsultens virksomhet.


C) Intern informasjon:
Klienten sikrer at hans ansatte og den juridisk tilrettelagte og muligens etablerte arbeidstakerrepresentant (arbeidsråd) informeres om dette før arbeidets start.


D) Ikke-oppfordring:
Kunden forplikter seg til å ta alle nødvendige forholdsregler som er egnet til å skade uavhengigheten til samarbeidspartnerne og de ansatte i Grimm for å hindre. Dette gjelder særlig tilbud fra klienten for ansettelse eller forutsetning av bestillinger for egen regning i løpet av og også innen to år etter samarbeidets fullføring.


E) Opphavsrett:
Grimm forbli opphavsrett til hans tjenester.

F) Bruk høyre:
Med tanke på at tjenestene som tilbys er Grimms immaterielle rettigheter gjelder bruksretten til det samme selv etter betaling av avgiften utelukkende for kundens egne formål og som rett til å bruke arbeidet i eget selskap og kun i det omfang som er angitt i kontrakten. Enhver ikke-avsløring, eller offentliggjøring i løpet av en oppløsning av selskapet eller en konkurs, men også den kortsiktige utgivelsen for reproduksjonsformål, krever erstatning. I så fall er full tilfredshet kreves.


G) Konsulentansvar:
Grimm og dets ansatte utfører oppgaver i samsvar med allment aksepterte prinsipper for faglig praksis. Grimm er kun ansvarlig for erstatning i tilfelle at hensikt eller grov uaktsomhet kan bevises i sammenheng med lovbestemmelser. Dette gjelder også brudd på forpliktelser fra konsulter. Erstatningskravet kan kun påklages for retten innen seks måneder etter at begunstigeren (e) er blitt kjent med skaden, men senest tre år etter at hendelsen har gitt anledning til kravet.

H) Avgiftskrav

Grimm har til gjengjeld for levering av sine tjenester krav på betaling av en rimelig avgift av klienten. Hvis henrettelsen av bestillingen etter at kontrakten er signert av klienten forhindret (f.eks. På grunn av oppsigelse), hører det til Grimm men avtalt avgift. Hvis utførelsen av bestillingen avbrytes av omstendigheter som er på den delen av Grimm har en viktig grunn det har Grimm bare rett til den delen av avgiften som svarer til hans tidligere prestasjoner. Dette gjelder spesielt hvis til tross for oppsigelse for klienten er hans tidligere prestasjoner brukbare. Grimm kan gjøre ferdigstillelsen av hans tjeneste avhengig av full tilfredshet av hans gebyrkrav. Klagen til arbeidet med unntak av åpenbare mangler, ikke til å holde tilbake Grimm berettiget godtgjørelse.

I) tidsfordeling

Forutsatt at begreper som mandag og mandag er avtalt i våre tilbud, forstår vi seksti minutter under en manns time og under en mannsdag, en tjenesteydelse på åtte timer, unntatt en halvtime lunsjpause. Reisetider er ikke tilskrevet, men svært sent forsinkelser fra entreprenørens side.


J) Avgift
Med mindre annet er avtalt skriftlig, avhenger beløpet av avgiften av tidspunktet for utarbeidelsen av avgiftsnotatet utstedt av de respektive fagforeningsretningslinjene.
III) Avsluttende bestemmelser


A) Utførelsessted:
Oppfyllelsesstedet for kjøpekontrakten er stedet for Grimm , Verne for alle tvister - inkludert søksmål i bytte, sjekker og dokumentasjon med partene som handelsmenn eller registrert i foretaksregisteret juridiske enheter og personer som er bosatt i utlandet, den kompetente domstol som tingretten Oberwart som er nederste eksempel, eller ved den respektive jurisdiksjon tilsvarende moderbaner. Alle transaksjoner med østerriksk lov i henhold til utelukkelse av FNs Sales.


B) Prosjekt tilbakemelding:
Det er uttrykkelig avtalt at du varsler oss umiddelbart i tilfelle negative tilbakemeldinger fra din bedrift, slik at vi kan iverksette tiltak. Videre, la oss sende et tilbakemeldingsark til Grimm etter at prosjektet er over å levere data for vår kontinuerlige forbedringsprosess.


C) restskatt:
Etterskuddsvis purre og innkrevingskostnader og morarenter vil bli belastet. Dersom det i tilfelle mislighold utvidelser være nødvendig å gjennomføre alle våre inkassosalærer, alle av oss kjører opp i jakten på våre krav kostnader (inkludert interne kostnader), kostnader og kontanter utgifter (for noen tittel overhodet) og alle rettssaker, særlig ved innblanding av et inkassobyrå eller en advokat kostnader. avtales i tilfelle mislighold interesse 1,5% per måned fra forfallsdato, interessen er lagt til en måned og neste måned er beregnet ut fra økt kapitalbasen. Innbetalinger vil først bli allokert til renter og omkostninger, og til slutt mot de rene fakturabeløp, selv om noe annet er angitt på betaling slip.


D) tildeling av krav:
Vi forbeholder oss retten til å tildele krav til tredjepart


E) konfidensialitet:
Våre ansatte og kontraktspartnere er bundet til hemmelighold. Dokumenter og informasjon gitt til oss behandles konfidensielt og, på forespørsel, returneres eller ødelegges etter gjennomføring av prosjektet.


F) Personvern:
Kontraktspartneren samtykker uttrykkelig i at selskapets data, som er nødvendig for den juridiske transaksjonen, blir registrert og behandlet av EDP. Uhyggelig forplikter seg til å beskytte disse dataene i henhold til toppmoderne mot uautorisert tilgang.

G) Feil og feiltrykk:

Feil og trykkfeil reservert. En konkurranse om avtalen på grunn av feil er utelukket.


H) Krenkelsesklausul:
Skulle noen av de ovennevnte bestemmelser være eller bli unøyaktige, ineffektive eller ugyldige, gjelder både kontrakten som helhet og de øvrige vilkårene.


I) Mulige endringer:
Den nåværende versjonen av våre vilkår og betingelser publiseres på Internett for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.